Skip to content

Regulamin sprzedaży on-line

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Sprzedawca / Ośrodek – Capital Ski Sp. z o.o.

Siedziba firmy – ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa 

Dane rejestrowe – NIP 701-09-88-005, REGON386376594, KRS00001847419

Strona internetowa – strona internetowa https://capitalski.cms.efitness.com.pl/ 

Karnety / Usługi – karnety lub usługi do Ośrodka przedstawione w ofercie ośrodka dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący / Klient – osoba, która dokonała zakupu on-line.

 

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Ośrodek Capital Ski.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Ośrodkiem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
 • zarejestrowania się albo na stronie internetowej poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, źródło pochodzenia Klienta; albo poprzez rejestrację Klienta bezpośrednio w Ośrodku Capital Ski,
 • złożenia przez Klienta zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej lub złożenia zamówienia w Ośrodku,
 • uiszczenia przez Klienta zapłaty za zamówienie (online lub w Ośrodku),
 • otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail lub otrzymania paragonu/faktury w Ośrodku.
 1. Sprzedawca udostępnia przez stronę internetową następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto bankowe Ośrodka w banku ING
   42 1050 1025 1000 0090 8097 3754
  2. przez system Przelewy24;

   zaś w Ośrodku następujące formy płatności: gotówka, karta, Blik.
 2. Capital Ski zastrzega sobie prawo wprowadzenie innej formy płatności.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet lub w Ośrodku jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 5. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 6. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24 lub przez inne formy płatności.
 7. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Ośrodek informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Ośrodka.
 8. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wcześniej zgłosić ten fakt w recepcji Ośrodka. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@capitalski.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 9. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Ośrodka.
 10. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 12. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 13. Wszelkie reklamacje należy kierować do Ośrodka. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@capitalski.pl
 14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • dane Klienta zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana na adres podany w poczcie elektronicznej.
 3. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 5. Klient udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Ośrodka.
 6. Ośrodek świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie internetowej lub stronie capitalski.pl. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 8. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Ośrodka.
 9. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Ośrodka do momentu uregulowania zaległych opłat.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Członek Ośrodka zakupił karnet obejmujący określoną liczbę sesji, treningów personalnych, sesji fizjoterapeutycznych lub sesji na stoku.
 11. Ośrodkowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub Regulaminu Ośrodka przez Członka Ośrodka. W przypadku tym, Członkowi Ośrodka nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pozostałej części opłaty za okres kończący okres rozliczeniowy.
 12. Członkowie Ośrodka zobowiązani są do informowania Ośrodka o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także do korespondencji elektronicznej.
 13. W przypadku złożenia rezygnacji Członek Ośrodka ma możliwość jej anulowania. Anulowanie rezygnacji może zostać złożone pisemnie (pod rygorem nieważności) do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.