Skip to content

Regulamin Funkcjonowania ośrodka Capital Ski
w reżimie sanitarnym

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla Pracowników oraz Klientów Capital Ski [zwany dalej Ośrodkiem] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 2. Obsługa Ośrodka zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Ośrodka niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Godziny otwarcia Ośrodka:
  – pt. – 7.00 – 22.00
  sob.- ndz. – 8.00 – 23.00
 5. Maksymalna liczba osób przebywających równocześnie w Ośrodku wynosi 48 (1 osoba na 10 m2 powierzchni całkowitej obiektu). Poszczególne pomieszczenia w Ośrodku posiadają wyznaczone odpowiednio mniejsze limity liczby osób:
 • Sala fitness- w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 7 Uczestników (1 osoba na 10 m2 powierzchni całkowitej danego pomieszczenia),
 • Gabinet Fizjoterapii – w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 2 Uczestników sesji fizjoterapii.

Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dn. 25.03.2021 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
Maksymalna liczba osób przebywających równocześnie w Ośrodku wynosi 5 (nie wliczając obsługi).

 1. W Ośrodku mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Ośrodka nie mogą korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa Ośrodka ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Ośrodka.
 2. Zaleca się skrócenie do minimum przebywania w szatni. Pracownicy Capital Ski mają prawo kontrolować liczbę osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni i toalet. Toalety na terenie Ośrodka działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych. Prysznice są niedostępne.
 3. W Ośrodku obowiązkowe jest zasłaniania nosa i ust przez osoby w nim przebywające.
 4. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między Uczestnikami, Trenerami oraz Pracownikami. Rekomendowane są minimum 1,5-2 metry.
 5. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny:
  1. dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Ośrodka i po wyjściu z toalety,
  2. noszenie maseczek na terenie Ośrodka do momentu rozpoczęcia zajęć,
  3. dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,
  4. podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
 6. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 7. Pracowników oraz Trenerów nie wlicza się do ogólnej liczby korzystających wskazanych.
 8. Osoby niestosujące się̨ do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą̨ zostać wyproszone z Klubu.
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.